Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Kultury Victoria zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ckvictoria.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-14.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-14.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy video nie posiadają audiodeskrypcji (audiodeskrypcja dostępna w filmach publikowanych na stronie YouTube).

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przygotowanej przez firmę CentroPolis S.A. dnia 13-02-2022.

Witryna internetowa pod adresem www.ckvictoria.pl jest w pełni zgodna z standardem WCAG 1.0 / 2.0, kryterium A, AA, AAA.

Oraz częściowo zgodna z standardem WCAG 2.1 w tym w szczególności:

 • Orientacja (AA) – zgodna
 • Określenie pożądanej wartości (AA)  – zgodna
 • Określenie przeznaczenia (AAA) – niezgodna
 • Dopasowanie do ekranu (AA)  – zgodna
 • Kontrast elementów nietekstowych (AA) – niezgodna
 • Odstępy w tekście (AA) – zgodna
 • Treść spod kursora lub fokusu (AA) – niezgodna
 • Jednoznakowe skróty klawiaturowe (A) – niezgodna
 • Ostrzeżenie o limicie czasu (AAA) – niezgodna – brak zastosowania
 • Animacja po interakcji (AAA)  – zgodna
 • Gesty dotykowe (A) – niezgodna – brak zastosowania
 • Rezygnacja ze wskazania (A) – Brak zdarzenia
 • Etykieta w nazwie (A)  – zgodna
 • Aktywowanie ruchem (A) – zgodna
 • Rozmiar celu dotykowego (AAA) – niezgodny
 • Równoległy mechanizm wprowadzania danych (AAA) – niezgodny – brak zastosowania
 • Komunikaty o stanie (AA) – zgodna

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • większa czcionka
 • mniejsza czcionka,
 • ustawienie wysokiego kontrastu,
 • szarość,
 • wysoki kontrast,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • widoczne odnośniki,
 • pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek lub żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Centrum Kultury Victoria w Gliwicach znajduje się przy ulicy Barlickiego 3.

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy) na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach przy ul. Parkowej 5 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla korzystających z obiektu dostępne są 3 wejścia:

 • Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście z prawej strony budynku – na poziomie terenu, możliwy podjazd dla wózków.
 • Wejście z tyłu budynku – platforma dla wózków.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano podjazd dla wózków umożliwiający wejście na tył budynku.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik udzielający informacji)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach: Kino Amok – Scena Bajka, ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dolnych Wałów. Wejście posiada podjazd.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Kino zapewnia także dostęp alternatywny od ul. Bednarskiej przy pomocy mobilnej rampy dla wózków inwalidzkich.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Kasa i biuro kina dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom foyer oraz do dużej sali kinowej odbywa się za pomocą platform dla wózków, które obsługują pracownicy kina.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer kina.
 • W obiekcie nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Do budynku prowadzi podjazd.
 • W obiekcie znajdują się dwie platformy dla wózków inwalidzkich.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla widzów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.